15 ученика

МЕСАР

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

МЕСАР – 15 ученика

Месар током свог школовања стиче знања о целокупном процесу обраде меса и то почевши са откупом животиња при чему може да разликује здраву од болесне животиње, начинима клања, расецања и категоризације меса, производњу свежег меса, сухомеснатих производа, масти, куваних и сирових саламура и израђује разноразне прерађевине од меса

По завршеном школовању месар је оспособљен да користи све алате на линијама клања и прераде меса, врши конзервисање меса уз примену и спровођење свих хеопходних хигијенских мера као и да препозна и санира непожељне промене на месу, складишти месо и прерађевине, води уредну документацију, издаје рачуне и израчунава цену.

Школовање траје 3 године, при чему је однос стручних према општеобразовним предметима 2 : 1 и посебно се ставља акценат на практичну наставу која у другој и трећој години обавља два дана недељно у погонима и школској радионици

 

Практична примена стеченог знања

– Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи: у кланицама, месарама и школској радионици-месари.
– Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

  • Месара
  • Трговина- продаја меса и производа од меса
  • Могућност отварања сопствене производње – месаре

Наставити даље школовање! Где?

  • Више школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке и …
  • Доквалификација- прехрамбени техничар
  • V степен- специјализација

 


 

Button

AGRICULTURE, FOOD PRODUCTION AND PROCESSING

Butcher 15 students

During his schooling, the butcher acquires knowledge about the entire process of meat processing, starting with the purchase of animals, where he can distinguish between healthy and sick animals, ways of slaughtering, cutting and categorizing meat, production of fresh meat, cured meat products, fats, cooked and raw brines. various meat products.

After finishing school, the butcher is able to use all tools on the lines of slaughter and meat processing, canning meat with the application and implementation of all necessary hygiene measures as well as to recognize and repair unwanted changes in meat, store meat and processed products, keep proper documentation, issue invoices and calculates the price.

Education lasts 3 years, with the ratio of professional to general education subjects 2: 1 and special emphasis is placed on practical classes that in the second and third year are performed two days a week in the facilities and school workshop

Button

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */