4. СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Спортска такмичења

Спортска такмичења

Illustration

Спорт у нашој школи

Школски спорт

 Наведимо одреднице које се односе на значај школског спорта које су препознате у Стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године. „Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота, развоју спорта и врхунског спортског резултата. У оквиру школског спорта, школе имају централну улогу. Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности реализује по усвојеним плановима и програмима и да се спортске секције реализују како је прописано.

Циљ треба да буде да се деца анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и игру, и да се задовоље основни приоритети школског спорта: свеобухватност, препознавање талената и здравствени аспект. Главни циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој свих ученика. Исто важи и за универзитетски спорт. Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне самоуправе.

Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време распуста, посебно пу-тем спортских кампова. Посебно је значајно предузимање актив-ности које треба да доведу до тога да деца не плац́ају чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена могуц́ностима родитеља. Како би се повец́ало учешц́е деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да спортски клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечје екипе.

Циљ Републике Србије је да деца и млади усвоје потребна знања о здра-вим облицима физичке активности и о здравим стиловима живо-та и изграде правилне кретне навикеˮ (Стратегија развоја спор-та у Републици Србији за период 2014–2018, 2014, стр. 17).

У поменутом документу истиче се и значај физичке активности и физичког васпитања у најширем смислу:

„Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогуц́ују једнаке могуц́ности дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна.

При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је општеприхвац́ено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношц́у за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема.

За свестрани развој детета од кључног значаја је одговарајуц́е физичко образовање у школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским спортским секцијама и школским спортским друштвима. Сви млади треба да добију адекватно физичко образовање и стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогуц́ава свакодневно бављење спортом.

Школе треба да учине младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјуц́и различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и спортске обуке треба да буде обезбеђен и унапређен кроз квалификоване наставнике физичког образовања, уз одговарајуц́е мере за надзор квалитета. Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима упознају са локалним спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са локалним спортским клубовима.

 

Млади треба да знају које могућности имају у локалу, како могу да наставе да се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајуц́у опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и спортомˮ (Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018, 2014, стр. 16).

Сматрамо да школски спорт и физичко васпитање јесу значајни фактори који, поред наведене улоге у превенцији здравствених проблема, могу бити и један облик мере превенције насиља међу ученицима, али и облик мере превенције насиља на спортским манифестацијама. Наиме, сматрамо да би разматрању овог питања требало приступити из перспективе целокупног унапређивања спортске културе од најранијег узраста ученика.

 

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2023 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */